Πακέτα εργασίας του έργου

Διαχείριση έργου

Ο συντονιστής, Blenders, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση του έργου, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση που στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών. Η στρατηγική διαχείρισης υπογραμμίζει τη δέσμευση της σύμπραξης για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Buddy Migrants. Διευκολύνουμε τον απρόσκοπτο συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου με τον προσδιορισμό των μέτρων αντίκτυπου και των πιθανών προκλήσεων, την ενσωμάτωση της Θεωρίας της Αλλαγής ως εργαλείο παρέμβασης και τις συχνές εκθέσεις παρακολούθησης και ψηφιακές συναντήσεις.

Παιδαγωγική εργαλειοθήκη και πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτικούς

Αυτή η δέσμη εργασιών είναι έτοιμη να αποδώσει μια σειρά από αποτελέσματα με αντίκτυπο, σχεδιασμένα να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς και να βελτιώσουν την ποιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης σε θέματα παγκόσμιας ιθαγένειας. Τα βασικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

Ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, που περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, επίσημα έγγραφα πολιτικής, τεχνικούς πόρους που σχετίζονται με την εκπαίδευση, διαθέσιμα εκπαιδευτικά μαθήματα, εκπαιδευτικές πρακτικές και τεκμηρίωση εκπαιδευτικών έργων και πρωτοβουλιών.
Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν με συνεκτικό και ενοποιημένο τρόπο. Οι θεματικοί τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εκπαίδευση για την παγκόσμια ιθαγένεια, την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Ένα πρόγραμμα σπουδών με τέσσερα αναπόσπαστα στοιχεία. Ανάλυση των θεωρητικών εννοιών και μεθοδολογιών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση του παγκόσμιου πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές και πολύγλωσσες τάξεις. Πληροφορίες για θέματα όπως η μετανάστευση, η κοινωνική ένταξη, η προστασία, οι διακρίσεις, οι ανισότητες και οι ίσες ευκαιρίες. Ένα μάθημα μάθησης σχεδιασμένο για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Προσαρμοσμένες δραστηριότητες και πόροι για τους εκπαιδευτικούς, που περιλαμβάνουν στόχους και οδηγίες βήμα προς βήμα.
Ενώ τα τρία πρώτα μέρη είναι κοινά για όλες τις χώρες του έργου, οι δραστηριότητες προσαρμόζονται ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις προτεραιότητες και τις ικανότητες των εταίρων κάθε χώρας. Μετά τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, το πρόγραμμα σπουδών θα οριστικοποιηθεί ενσωματώνοντας πολύτιμα σχόλια που παρέχονται από αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη “συν-δημιουργία” του περιεχομένου.

Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

Αυτό το πακέτο εργασίας έχει ως στόχο να καταλήξει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του παγκόσμιου πολίτη. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει διάφορες λειτουργικότητες για να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των τοπικών δικτύων. Τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας είναι τα εξής:

Η παιδαγωγική εργαλειοθήκη και το πρόγραμμα σπουδών για τους εκπαιδευτικούς

Παραδείγματα δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματά τους που προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών

Παραδείγματα δράσεων που προέρχονται από τα τοπικά δίκτυα

Μια διαδραστική περιοχή της κοινότητας, όπως φόρουμ, δωμάτιο συνομιλίας κ.λπ.

Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες για κάθε χρήστη

Και οι δύο εκδόσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας – desktop και εφαρμογή για κινητά – θα είναι ελεύθερα και ανοιχτά προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, εξασφαλίζοντας ευρεία διαθεσιμότητα και συμμετοχικότητα.

Τοπικά δίκτυα χωρίς αποκλεισμούς και τοπικές δράσεις

Τα κυριότερα αποτελέσματα αυτής της δέσμης εργασίας αφορούν τη δημιουργία τοπικών δικτύων γονέων που κατάγονται από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, οι οποίοι θα συναντώνται τακτικά, θα μοιράζονται τις ανησυχίες τους, θα μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και στη συνέχεια θα οικοδομούν φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό των διαφορετικών πολιτισμών.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της λειτουργίας των τοπικών δικτύων, οι γονείς από ΤΚΝ θα συλλέγουν πολύτιμες πρακτικές πληροφορίες από τους γονείς από την ΕΕ για θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινή τους ζωή. Ακόμη και αν οι γηγενείς γονείς της ΕΕ δεν έχουν εμπειρία και γνώση από πρώτο χέρι σε ορισμένους τομείς, όπως διάφορες νομικές διαδικασίες, μπορούν να παραπέμψουν τους γονείς TCN σε άλλους ή να κινητοποιήσουν τα δίκτυά τους και τους εταίρους του έργου. Η ιδέα πίσω από το αποτέλεσμα των τοπικών δικτύων είναι ότι οι γηγενείς γονείς της ΕΕ εξοικειώνονται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς ΤΚΜ και εμποδίζουν την πλήρη κοινωνική ένταξη των οικογενειών τους.

Επικοινωνία και διάδοση

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της δέσμης εργασίας είναι η εκπόνηση της στρατηγικής διάδοσης του έργου και η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων προώθησης, όπως η εκδήλωση έναρξης (στην αρχή) και η πολλαπλασιαστική εκδήλωση (στο τέλος) στις χώρες του έργου.
Η ενεργή χρήση των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δυναμική ενημέρωση του δικτυακού τόπου θα διατηρήσουν μια κρίσιμη μάζα τακτικών επισκεπτών και θα προσδώσουν στο έργο υψηλή προβολή.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2022-1-BE02-KA220-SCH-000086016

Copyright © 2023 Buddy Migrants. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive