Delovni sklopi projekta

Upravljanje projektov

Koordinator Blenders ima vodilno vlogo pri upravljanju projekta, pri čemer uporablja celostni pristop, ki temelji na nizu načel in metodologij. Strategija upravljanja poudarja zavezanost partnerstva k uspešnosti in učinkovitosti projekta Buddy Migrants. Omogočamo nemoteno usklajevanje in izmenjavo informacij v celotnem življenjskem ciklu projekta z opredelitvijo ukrepov učinka in morebitnih izzivov, vključitvijo teorije sprememb kot orodja za intervizijo ter pogostimi poročili o spremljanju in digitalnimi sestanki.

Pedagoško orodje in učni načrt za učitelje

Ta delovni paket bo prinesel vrsto pomembnih rezultatov, ki bodo omogočili izobraževalce in izboljšali kakovost medkulturne vzgoje in izobraževanja za globalno državljanstvo. Ključni rezultati vključujejo:

Priročnik za učitelje, ki vključuje znanstvene publikacije, uradne dokumente o politiki, tehnične vire, povezane z izobraževanjem, razpoložljive izobraževalne tečaje, izobraževalne prakse ter dokumentacijo o izobraževalnih projektih in pobudah.
Ti elementi bodo predstavljeni na koherenten in konsolidiran način. Zajeta bodo tematska področja, kot so medkulturno izobraževanje, izobraževanje za globalno državljanstvo, izobraževanje o človekovih pravicah in izobraževanje za trajnostni razvoj.

Učni načrt s štirimi sestavnimi deli. Analiza teoretičnih konceptov in metodologij iz medkulturne in globalne državljanske vzgoje s posebnim poudarkom na poučevanju v večkulturnih in večjezičnih razredih. Informacije o temah, kot so migracije, socialna vključenost, zaščita, diskriminacija, neenakosti in enake možnosti. Učni tečaj, namenjen krepitvi kompetenc učiteljev. Prilagojene dejavnosti in viri za učitelje, vključno s cilji in smernicami po korakih.
Medtem ko so prvi trije deli skupni vsem projektnim državam, so dejavnosti prilagojene tako, da ustrezajo izobraževalnim sistemom, prednostnim nalogam in zmogljivostim partnerjev v vsaki državi. Po fazi pilotiranja bo učni načrt dokončan z vključitvijo dragocenih povratnih informacij angažiranih učiteljev, ki aktivno sodelujejo pri “soustvarjanju” vsebine.

Spletna izobraževalna platforma

Cilj tega delovnega sklopa je ustvariti celovito spletno izobraževalno platformo, namenjeno izboljšanju medkulturnega izobraževanja in izobraževanja o globalnem državljanstvu. Platforma vključuje različne funkcionalnosti, da bi zadovoljila različne potrebe izobraževalcev, učencev in lokalnih omrežij. Osnovni elementi platforme so:

pedagoško orodje in učni načrt za učitelje

primeri dejavnosti in njihovi rezultati, ki izhajajo iz učnega načrta

Primeri dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnih mrež

interaktivno območje skupnosti, kot so forum, klepetalnica itd.

nekatere dodatne funkcije za vsakega uporabnika

Obe različici spletne platforme – namizna in mobilna aplikacija – bosta prosto in odprto dostopni vsem zainteresiranim uporabnikom, kar bo zagotovilo široko dostopnost in vključenost.

Vključujoče lokalne mreže in lokalni ukrepi

Glavni rezultati tega delovnega sklopa se nanašajo na vzpostavitev lokalnih mrež staršev iz EU in državljanov tretjih držav, ki se bodo redno srečevali, delili svoje skrbi, se učili drug od drugega in nato gradili prijateljske odnose, ki bodo temeljili na vzajemnem spoštovanju različnih kultur.

Natančneje, z delovanjem lokalnih mrež bodo starši iz tretjih držav zbrali dragocene praktične informacije od staršev iz EU o vprašanjih, ki jih zadevajo v njihovem vsakdanjem življenju. Tudi če starši iz EU nimajo neposrednih izkušenj in znanja na določenih področjih, kot so različni pravni postopki, lahko starše TCN napotijo k drugim ali pa mobilizirajo svoje mreže in projektne partnerje. Ideja, ki je v ozadju rezultatov lokalnih mrež, je, da se starši iz EU seznanijo z izzivi, s katerimi se soočajo starši TCN in ki preprečujejo popolno socialno vključenost njihovih družin.

Komunikacija in razširjanje

Glavni rezultati tega delovnega sklopa so priprava strategije razširjanja projekta in izvedba vseh promocijskih dejavnosti, kot sta uvodni dogodek (na začetku) in multiplikacijski dogodek (na koncu) v državah projekta.
Aktivna uporaba računov na družbenih omrežjih in dinamično posodabljanje spletne strani bosta ohranila kritično maso rednih obiskovalcev in zagotovila veliko prepoznavnost projekta.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 2022-1-BE02-KA220-SCH-000086016

Copyright © 2023 Buddy Migrants. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive